امروز چهارشنبه, 21 آذر 1397 - Wed 12 12 2018

منو

استعمارگران به عنوان آباد کردن و دفاع از حقوق بشر به مناطق دیگر حمله می کنند

altتفسیر قرآن جلسه هفتم مسجد قدس بندرعباس / آیات 19 تا 22 سوره مبارکه اعراف:

و ای آدم، تو با جفتت در بهشت منزل گزینید و از هر جا (و هر چه) بخواهید تناول کنید و لیکن...

 

 

 ترجمه آیه 19 سوره اعراف :

و ای آدم، تو با جفتت در بهشت منزل گزینید و از هر جا (و هر چه) بخواهید تناول کنید و لیکن نزدیک این درخت نروید (درخت گندم یا انگور یا سیب یا غیره) که از ستمکاران خواهید گشت.

ترجمه آیه 20 سوره اعراف:

آن گاه شیطان ، آدم و حوّا هر دو را به وسوسه فریب داد تا زشتیهایشان را که از آنان پوشیده بود بر ایشان پدیدار کند و گفت: خدایتان شما را از این درخت نهی نکرد جز برای اینکه مبادا ( در بهشت ) دو فرشته شوید یا عمر جاودان یابید.

ترجمه آیه 21 سوره اعراف:

و بر آنان سوگند یاد کرد که من خیر خواه شما هستم .

 ترجمه آیه 22 سوره اعراف:

پس آنان را به فریب و دروغی ( از آن مقام بلند ) فرود آورد ، پس چون از آن درخت تناول کردند زشتیهایشان ( مانند عورات و سایر زشتیهای پنهان ) بر آنان آشکار گردید و بر آن شدند که از برگ درختان بهشت خود را بپوشانند ، و پروردگارشان آنها را ندا کرد که آیا من شما را از این درخت منع نکردم و نگفتم که شیطان دشمن آشکار شماست؟

 آیات متعددی در قرآن هست که توطئه های شیطان و ضربه های شیطان و دشمنی اوبا انسان ها را بیان   می کند.

در خصوص قرآن، دو نگاه هست: نگاه اول اینکه قرآن را بخوانیم و در بطن زندگی بکار نگیریم. نگاه دیگر اینکه به عنوان یک اصل که همانطور که بوده در اختیار ما قرار گرفته و آنرا در زندگی تحلیل و به کار بریم و عبرت بگیریم.

استکبار می خواهد قرآن در فضای دهان باشد و در زندگی ما تأثیری نداشته باشد، در صورتی که قرآن کتاب زندگی است و سعادت را برای بشر به ارمغان می آورد.

 استعمارگران از قدیم تاکنون به عنوان آباد کردن، دفاع از حقوق بشر به مناطق دیگر حمله می کنند.

امروز در لیبی به همین بهانه آمده اند و دارند همه چیز آن کشور را نابود می کنند.

خداوند در آیات قرآن به آدم و حواء می فرماید داخل بهشت شوید و هرچه دوست دارید بخورید به جزء از این درخت. جناب آدم هم قبول کرد امّا شیطان نگذاشت و وسوسه ها را شروع کرد و شیطان به آدمی که همه چیز را می دانست و معلمش خودِ خدا بود هی وسوسه می کرد برای این که آبروی این ها را ببرد و لخت شان کند.

شیطان گفت اگر از این درخت بخوری جاودانه می مانی و همیشه هستی. شیطان قسم شان داد که من قطعاً قطعاً برای شما خیرخواه هستم ، اگر بخواهید بمانید از این درخت بخورید.

و این گونه حضرتِ آدمِ شاگردِ خدا را فریب داد. شیطان دست روی جای حساس گذاشت. هر انسانی دوست دارد زنده بماند و جاودان باشد.

همین که از میوۀ درخت خوردند خدا بیرونشان کرد.

ندای خدا رسید ای آدم! ای رفوزه کجائید. نگفتم از این درخت نخورید، نگفتم شیطان دشمن آشکار شماست. آدم و حواء  هم در پاسخ گفتند: خدایا ما به خودمان ظلم کردیم اگر تو به ما کمک نکنی نابود   می شویم.

اگر ما با قرآن مأنوس باشیم فریب شیطان را نمی خوریم.

شیطان برای فریب انسان سه راه دارد:

1-راه اوّل نفی وضع موجود

2-تغییر وضع موجود به وضع جدید با شعار خیرخواهی

3-استفاده از هر ابزار ممکن برای فریب ، به عنوان مثال اگر طرف مذهبی باشد از راه خدا وارد می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  1. خطبه ها
  2. آخرین اخبار